• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/30 ساعت 12:20

    احتمال تعیین دستمزد #کارگران بعد از #عید یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین #دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد /ایسنا