• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/11/30 ساعت 14:09

    در دستور کار هفته آتی کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات دو تا از مهترین استانداردها دستورالعملهای مربوطه قراردارد.