• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/30 ساعت 13:05

    شوهرش در حالی که در حال بازجویی و تحت نظارت کامل بوده ظاهرا در سلول انفرادی اش خودکشی کرده؛ هیچ اتهامی متوجه خودش نیست ولی ممنوع الخروجش کرده اند! یکی بگوید این با کدامیک از موازین شرعی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی … جور در می‌آید؟!