• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/29 ساعت 21:13

    ساختارها و مؤلفه‌های لازم برای پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد: ۱. قوه مقننه انتخابی و مستقل ۲. قوه قضاییه و قضات مستقل و بی طرف ۳. قوه مجریه انتخابی و پاسخگو ۴. نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل و کارآمد ۵. رسانه‌های آزاد و مستقل ۶. تشکل‌های مردم‌نهاد