• انتقاد کردن،بیرون گود ایستادن و رهنمودهای فی البداهه دادن که کار سختی نیست. این روزها ژست اپوزیسیون گرفتن بدجوری مد شده.جامعه ما به لمسِ تصمیم گیری سریع،صحیح و به موقع و در پی آن اقدام عاجل مسئولین برای رونق #کسب_و_کار #بخش_خصوصی و همراهی این بخش با #حاکمیت بدجور نیاز داره.