• مهمترین ستاره #جودو را عامدانه به مسلخ اسرائیل می‌فرستند تا با رمز #بایدببازی فدراسیون جهانی را حساس کنند.نامه می‌زنند و ناظر جهانی برای انتخابات درخواست می‌کنند تا شائبه مهندسی را تئوریزه کنند. به هر قیمتی می‌خواهند بمانند حتی با ذبح منافع ملی.به نظر می‌رسد فقط مرگ چاره کار است!