• #غذا گیر کرد تو گلوی #بچه میز بغلی؛ جوری که عینکش افتاد.
    نیم‌خیز شدم برم کمک
    که دیدم پدر و مادرش دارن خونسرد همچنان ناهارشونو کوفت می‌کنن
    #بزرگوار خیلی شکموئه
    بچه هم داره ادامه می‌ده به خوردن
    بخیر گذشت …