• #غذا گیر کرد تو گلوی #بچه میز بغلی؛ جوری که عینکش افتاد. نیم‌خیز شدم برم کمک که دیدم پدر و مادرش دارن خونسرد همچنان ناهارشونو کوفت می‌کنن #بزرگوار خیلی شکموئه بچه هم داره ادامه می‌ده به خوردن بخیر گذشت …