• دفاع قاطعانه و مستدل #ظریف از برنامه موشکی دفاعی ایران در کنفرانس مونیخ Fire & Fury Iranian style - Iran's FM measured and tough defense of Iranian missile program in #MSC۲۰۱۹ : are we supposed to defend ourselves with sword?! well done @JZarif