• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/11/28 ساعت 23:07

    #هنگ‌کنگ همه #زندان هایش را #هوشمند می‌کند این کشور قصد دارد از انواع و اقسام فناوری‌ها مثل #روبات، #ابزارهای_پوشیدنی و حتی #IoT استفاده کند تا از این طریق ۸ هزار و ۳۰۰ زندانی را در کانون‌های اصلاح و تربیت خود به صورت هوشمند کنترل کند @NasiSaebi http://itmen.ir/news/۲۷۱۳۲۹/٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF …