• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1397/11/28 ساعت 03:40

    در تفسیر #حقوقی متون #قانونی با نگاه بخش:
    ۱-خصوصی: اصل بر #جواز فعالیت‌ها است مگر صراحتا ممنوعیتی در قانون ذکر شده باشد.
    ۲-دولتی: اصل بر #ممنوعیت فعالیت‌ها است مگر صراحتا مجوزی در قانون ذکر شده باشد.