• سمیرا رستگارپور   SamiraRstgrpr@

    1397/11/28 ساعت 11:27

    روزی با ما بوده یا هنوز هست؛ ترس جدا شدن از والدین، ترس از موجودات خیالی، ترس از تاریکی و ترس از حضور میان جمعیت.این چهار کتاب کمک می‌کنند بچه با ترس‌هایش دوست ‌شود نه این که آن‌ها را انکار کند.مناسب برای سه سال به بالا و حتی بزرگترها.#کتاب_های_زرافه #ترس #کودکان