• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/27 ساعت 13:33

    افزایش ۸۰ درصدی تعداد روزهای پاک #تهران نسبت به سال گذشته

    کریم ذوالفقاری رییس کارگروه کاهش #آلودگی هوای استان تهران از افزایش ۸۰ درصدی تعداد روزهای پاک تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.

    /مهر