• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1397/11/25 ساعت 08:05

    خبر #ترور خبر تلخی بود ولی دشمنان این کشور باید بفهمند ما فرزندان شهیدان #چهل_سال اول انقلاب هستیم و در حال خدمت به کشور وامروز شما فرزندان شهید ۴۰ سال دوم کشور را با شهادت پدرانشان به وجود آوردید.تا جمهوری اسلامی ۴۰ سال دیگر شاهد خدمت #فرزندان_شهید امروزباشد.