• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/23 ساعت 22:57

    خبر عفو گسترده ۵۰ هزار نفری برای زندانیان امیدبخش بود. بسیاری از خانواده‌ها برای آزادی زندانیانشان لحظه شماری می‌کنند. این در حالی است که بیمناک اند استثناها آنقدر گسترده باشد که شمار مشمولان عفو کمتر از ۱۰ هزار نفر باشد. این بیم و امید برای آنها بسیار زجرآور است.