• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1397/11/22 ساعت 14:18

    به نظرم ۲۲ بهمن یک همه پرسی ملی است که فارغ از تشریفات #قانونی و فقط با کارکردی #حقوقی هر ساله خود را به منصه ظهور می‌گذارد شرکت در این همه‌پرسی عظیم ملی نه تنها یک وظیفه شرعی به شمار می‌رود بلکه وظیفه‌ی مدنی در راستای تحقق قراردادهای اجتماعی #مشروعیت نظام است