• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/22 ساعت 11:41

    انقلاب اسلامی ما برای حفاظت از ایران اسلامی عزیز بود. در ۲۰۵ سال قبل بخش بزرگی از مناطق شمال ایران در دوران پادشاهان خائن قاجار جدا شد.۱۰۰سال پیش هم بخش بزرگی از جنوب ایران که چند کشور در جنوب خلیج فارس هستند جدا شدند؛ ۴۷سال پیش هم در دوران حکومت خائن پهلوی بخش مهمی از جنوب /۲