• همه آمدیم ، در برف و باران همپای همه اقشار ملت و همچون سال‌های گذشته با وحدت و یکپارچگی در راهپیمایی یوم الله #۲۲بهمن ۹۷ شرکت کردیم و به جهانیان نشان دادیم که اتحاد و همبستگی ایران اسلامی گسستنی نیست.