• این که #روحانی پایه سخنرانی خود در میدان آزادی را مقایسه آماری امروز با ۴۰ سال پیش قرار داده بود، رویکرد اشتباهی بود، زیرا نقش پیشرفت‌های تکنولوژی در روند تصاعدی تحولات را نباید نادیده گرفت. مانند این است که رژیم پهلوی خود را با دوران قاجار مقایسه می‌کرد. ۴۰ سال گذشته است دیگر.