• ریحانه - حساب توئیتر بخش زن و خانواده سایت KHAMENEI.IR ‎   khameneireyhan@

    1397/11/22 ساعت 12:44

    «نقش شورانگیز زنان» رهبر انقلاب: اکثریت ملت ما توانست به وظیفه انقلابی خودش عمل کند و مشکلات و زحمات این انقلاب را بر دوش بکشد و آن را تا امروز پیش بیاورد. در دوره بعد از انقلاب، نقش زنان از نقش مردان نه تنها کمتر نیست، گاهی خیلی شورانگیز و چشمگیرتر است. #چهل_سالگی_انقلاب