• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/21 ساعت 19:56

    کسانی که در ستم کار بودن رژیم پهلوی تردید دارند مشروح مذاکرات آخرین جلسه مجلس آن رژیم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ را بخوانند. دستور این جلسه انحلال ساواک و محاکمه نخست وزیران و وزرا از سال ۴۲ به بعد بود. اما دیگر دیر شده بود … https://goo.gl/EjnzGc