• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1397/11/20 ساعت 10:12

    در راهپیمایى چهل سالگى انقلاب #می_آیم_چون ٢٢بهمن روز تسویه حساب ما با دشمنان قسم خورده انقلاب است. امسال #ضرب_شست فرزندان انقلاب به احمق هاى درجه یک با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بهمن تماشایى را رقم خواهد زد و در تاریخ ماندگار خواهد شد.