• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/11/19 ساعت 09:54

    و می‌شد جنگلی انبوه باشی از خودت اما
    قناعت کردی و از خاک گلدان سر در آوردی …