• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/11/18 ساعت 02:24

    چون آب نیل زیادت شود آب تلخ دریا را از حوالى تِنّیس دور کند چنانکه تا ده فرسنگ حوالى شهر آب دریا خوش باشد. آن وقت بدین جزیره و شهر حوض هاى عظیم ساخته اند که به زیر زمین فرو رود و آن را استوار کرده و ایشان آن را مَصانع خوانند . مصانع جمع مَصنَع:آبگیر،آب انبار #سفرخانه #ناصر_خسرو