• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/17 ساعت 15:29

    زنان در #چهل_سالگی_انقلاب در قیاس با سال ۵۷ : اساتید زن دانشگاه‌ها ۱۷ برابر پزشکان زن ۲۵ برابر وکیل زن ۶۲ برابر قضات زن بیش از ۳۰ برابر کارکنان عالی‌رتبه ادارات ۴ برابر رشته‌های ورزشی زنان ۶ برابر ورزشگا‌ه‌های اختصاصی زنان ۳۰ برابر برای دیدن آمار دقیق ر.ک: @aliolfatpour