• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/11/17 ساعت 11:02

    پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از زبان دو اکبر در قاب چهل این مستند در پنجمین قسمت خود موضوع پیشرفت‌های هسته‌ای کشور را با حضور اکبر اعتماد تا علی اکبر صالحی در دستور کارش قرار داده است.