• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/11/17 ساعت 10:15

    ۹ نفر از نمایندگان #مجلس به آقای #روحانی نامه نوشته اند که ۱۶ هزار میلیارد تومان پول فروش گاز قراربوده به خزانه واریز بشه و نشده و همچنین ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار پول فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز نشده. پول کمی نیست.کجایند ناظران؟