• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/11/17 ساعت 11:06

    از اکبر اعتماد تا علی اکبر صالحی در قاب «چهل» در این مستند دکتر علی اکبر صالحی، دکتر فریدون عباسی، دکتر حسن غفوری فرد، دکتر شافعی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان، پروفسور مهدی گلشنی و بسیاری از صاحبنظران صنعت هسته‌ای حضور دارند. http://iribtv.ir/portal/NewsView/۲۲۸۹۵ …