• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/17 ساعت 22:51

    #نصرالله: محمد رضا #پهلوی در ابتدای دهه سی میلادی قرن گذشته حکومتی دیکتاتوری بود که توجهی به مردم نداشت و تلاش می‌کرد تا حد امکان مردم را از مقدسات و تاریخ و میراث و فرهنگ خود دور کند.