• عباس کلاهدوز   KolahdoozAbbas@

    1397/11/17 ساعت 10:38

    خبرگزاری دولت خبر زده: «حبوبات؛ بهترین جایگزین #گوشت»! خدایی سنگ پای قزوین جلوی شماها کم رو حساب میشه (قیمت گوشت قرمز در دولت #روحانی تا این لحظه: هر کیلو ۱۱۰ هزار تومان) @IRNA_۱۳۱۳