• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/16 ساعت 01:18

    که بدونیم مردم چطور فکر میکنن و چقدر با خواسته‌ها و علائقشون فاصله داریم. که بدونیم جامعه‌های دهنی آماری‌مون که چپ و راست، برای زدن #کیروش بهشون استناد میکردیم، چقدر مصداق داره.