• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1397/11/16 ساعت 00:35

    In God we trust, all others must bring #data! @CBinsights به (نام) خدا که به او (اعتقاد و) اعتماد داریم، مابقی افراد همگی (برای ایجاد اعتماد) باید #دیتا بیارن! اسلاید ابتدایی ارائه‌های #cbinsights