• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/16 ساعت 17:21

    حسن #روحانی : اگر انگیزه و روحیه باشد در بدترین شرایط اقتصادی و بدترین حمله نظامی دشمن نمی‌تواند پیروز شود. دنیا در ۸ سال جنگ تحمیلی نتوانست بر ایران پیروز شود. ما به ارتجاع ۴۰ سال پیش برنخواهیم گشت. ما به دوره سلطه آمریکا برنخواهیم گشت. شما نمیتوانید ما را به عقب برگردانید.