• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1397/11/16 ساعت 10:02

    تعداد زندانیان کشور حدود ۲۴۰هزار نفره. ۳درصدشون زن و ۹۷درصد مرد هستند. عفو ۵۰هزار نفر یعنی عفو تقریبا یک پنجم کل زندانیان ایران. #دانش