• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/11/16 ساعت 22:03

    وزیرنفت گفته قیمت حامل‌های انرژی را برای سال آینده افزایش نخواهیم داد و شاهدیم که هیچ صدایی از #مجلس بلندنمی‌شود! این امرهیچ اثری به جز بهره‌مند کردن ثروتمندان ازیارانه پنهان سوخت وافزایش مصرف برای #مردم درپی نخواهد داشت.مادیگرچقدر می‌خواهیم نازثروتمندان جامعه رابکشیم؟!! #روحانی