• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/11/15 ساعت 14:15

    #رفیقدوست در گفت و‌گو با #ایسنا: حسن تهرانی مقدم به من میگفت تو پدر موشکی هستی! جدال برسر اینکه چه کسی پدر موشکی ایران است همچنان ادامه دارد. امروز رفیقدوست هم به این لیست اضافه شد.