• امروز در حاشیه دیدن فیلم #متری_شش_و_نیم در سینما آستارا به همراه بعضی همکاران، با یکی دو نفر حرف می‌زدم و بیکار بودن. چند تای دیگه هم از فضای رسانه بریدن و دور شدن. مصایب روزنامه‌نگار بودن!