• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/11/15 ساعت 15:20

    ساواک و زندان کمیته مشترک و کشتار ۱۷ شهریور و …‌ هم برای پیرها بود. #وقاحت این جماعت تمامی ندارد.