• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/11/15 ساعت 00:53

    از این قَصَب هاى رنگین هیچ جا مثل آن نبافند که در تنّیس و آنچه در کارخانه سلطانى بافند به کسى نفروشند و ندهند. شنیدم که مَلِک فارس بیست هزار دینار به تَنّیس فرستاده بود تا به جهت او یک دست جامه خاص بخرند و چند سال آنجا بودند و نتوانستند خریدن. #سفرنامه #ناصر_خسرو