• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/15 ساعت 12:00

    مردم نباید از ریخت حاکمان متنفر باشند … در مباحث زیبایی‌شناسی سیاسی مهمترین سنجه‌ی مردم، دوگانه‌ی اشرافیت-ساده‌زیستی است.