• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/11/14 ساعت 16:55

    #ایسنا در چندماه گذشته هیزم آتش ضدانقلاب را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد حضور مدیران کارنابلد تنها دلیلش باشد.