• روز سوم جشنواره در سینماى رسانه‌ها از شدت بى سر و ته بودن #ناگهان_درخت شوکه شدم ، #قصر_شیرین را نه به اندازه کارهاى قبلى میرکریمى ولى کمى تا قسمتى دوست داشتم و #سمفونى_نهم را قابل احترام دانستم. … و هنوز در عجب از انتخاب برخى آثاریم و در انتظار فیلم هاى بهتر در روزهاى بعدتر.