• قیچی معز علی،قیچی به همه کلیشه‌ها و ادعاهای باطل بود. آنجا که ثابت کرد می‌توان در یک صحرای لم‌یزرع،گلخانه‌ای بنا کرد که با تلاش و مراقبت همه را کنار بزند و به قله برسد. گلخانه #قطر حالا مزین به یک جام نقره‌فام شده که شایسته‌اش بود.قهرمانی که در گودبای پارتی قبل از جام به ما باخت!