• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/12 ساعت 15:57

    هایزر می‌گوید طوفانیان که مسوول خریدهای خارجی شاه و معاون وزارت دفاع بود، به من گفت که نه لباس گرم برای نیروهای ارتش دارند و نه سوخت. ارتش وابسته پهلوی که حتا فشنگش وارداتی بود، ۲۲ بهمن به سرعت ساقط شد.