• مهدی نریمانی   DrNarimaniMahdi@

    1397/11/12 ساعت 08:30

    #میدان_شهرداری #رشت یک نمایشگاه مفصل از دستارودهای انقلاب برپاست و البته تا ساعت ۱۲ شب هم با صدای خیلی بلند ذکر مصیبت و سینه زنی برادر من دستاورد انقلاب چکار به سینه زنی داره سرودهای انقلابی پخش کن آنهم با صدای ملایم نه صدای آزار دهنده