• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/12 ساعت 22:35

    مملک بی‌صاحِب. هایزر می‌گوید که در خارج از ایران پول چاپ کرده و آورده‌اند داخل و داده‌اند به ارتش. آن‌هم زمانی که شاه هنوز فرار نکرده. فسادهای خانمان‌برانداز پهلوی‌ها را زمان می‌برد تا تاریخ گزارش کند.