• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/11/11 ساعت 12:35

    اگر این کانال شکل بگیرد، می‌توان گفت که انحصار #سوئیفت به پایان رسیده و اگر #برجام فقط یک خاصیت داشته و آن همین شکستن‌انحصارمالی آمریکا باشد، به نظرم خیلی مهم و قابل ارزش است.