• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/11 ساعت 15:22

    منش مخالفان همیشگی کیروش یعنی تمام توانت رو برای آسیب زدن به تیم ملی به کار بگیری، بدون اینکه راهکار مناسبی داشته باشی؛ البته به عیر از نفع شخصی و باندی