• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/11/10 ساعت 07:01

    پس از بیت المقدس عزم کردم که در دریا نشینم و به مصر روم و باز از آنجا به مکّه روم. باد معکوس بود به دریا متعذّر بود رفتن به راه خشک برفتم و به رمله بگذشتم. به شهرى رسیدیم که آنرا عَسقَلان مى گفتند بر لب دریا شهرى عظیم و بازار و جامعِ نیکو . ⁧#سفرنامه⁩ ⁧#ناصر_خسرو