• ساعت یازده صبح جلوى پاساژ قائم، آن دستفروش که دستانش انگشت ندارند را دیده اید شاید، داد مى زد که تا برگشته تمام بساطش راکه کنارش بود را ربوده اند، همه حیران ایستاده بودیم و به مرد گریان بدون انگشت نگاه مى کردیم ، ترسان از این خیابانها، ترسان از خودمان #ترس #بیرحمى