• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/10 ساعت 21:02

    هایزر از ربیعی بعنوان وفادارترین افسر شاه نام میبرد و از او و طوفانیان به‌عنوان آماده‌ترین افراد برای کودتا. حتا گزارشی در خاطراتش از نیمه بهمن است که ربیعی صراحتا برای کودتا با او بیعت کرده و پیش از آن، طرح زدن یا ربایش هواپیمای امام را در سر دارد. ظاهرا جعل تاریخ پایانی ندارد.